Projít charakteristiky a cíle stáže se stážistou

PŘEČTĚTE SI

Mentor projde charakteristiky a cíle stáže společně se stážistou. Objasňují si očekávání a diskutují o vzdělávacích cílech stáže stanovených vzdělávací institucí. Diskutují také o očekáváních pracoviště, pokud jde o pobyt stážisty na pracovišti – s důrazem na respekt ke klientům a na zachování jejich důstojnosti a očekává se, že stážista bude při plnění zadaných úkolů nezávislý a odpovědný. Mentor se zeptá stážisty na zkušenosti s cílovou skupinou a předchozí stáž, pokud je to relevantní, zjišťuje, co stážista vnímá jako rizika, jaké jsou nejistoty – a vysvětluje, jak je na pracovišti překonat.

Diskutují také o vzdělávacích cílech. Stážista seznamuje mentora s formou a obsahem cílů, které byly konzultovány se vzdělávací institucí. Proces stanovování cílů by však vždy měl být trojstranný. Mentor poskytuje stážistovi zpětnou vazbu k obsahu cílů, poskytuje vodítko k tomu, jak cílů během stáže dosáhnout, kde má hledat zdroje a důkazy potřebné k jejich splnění. Zároveň stážista diskutuje o vhodnosti stanovených cílů, a pokud není stanovený cíl na pracovišti dosažitelný, hledá způsob, jak cíl přeformulovat nebo úplně změnit. Mentor a stážista poté pracují s cíli po celou dobu stáže.

PODÍVEJTE SE

Toto video se zabývá procesem kontroly charakteristik a cílů stáže mentorem společně se stážistou:

Mentortrain video 3.2  (duration: 4:04)

UDĚLEJTE

  • Připravte si seznam cílů a učebních cílů pro stáž a připravte si, jak je vysvětlíte svému stážistovi.

DALŠÍ ZDROJE

  1. Chcete-li získat představu o konkrétních cílech stáže, uvádíme dva příklady z oblasti obchodních studií: https://www.gallaudet.edu/department-of-business/internships-and-projects/internships/internship-objectives
  2. Podívejte se na toto video na YouTube, které je o tom, co by NEmělo být cílem stáže: https://www.youtube.com/watch?v=TNH0xtAtLvs