Je společnost vhodná pro stážisty?

PŘEČTĚTE SI

Tato sekce pojednává o požadavcích na stáž, konkrétně pak o vhodnosti společnosti pro stáže:

  • lidské zdroje, dostupnost zaměstnanců, zájem a ochota podporovat stážistu;
  • adaptabilita / flexibilita pro rozvoj stáže; a
  • srovnání podmínek požadovaných pro mentorství s podmínkami existujícími ve společnosti.

Stážista může být na pracovišti zcela nový nebo může jít o pro něj novou profesní oblast a stáž pro něj může být obdobím zásadních změn. Je důležité, aby měl stážista koučovací podporu a průběžné hodnocení pokroku prostřednictvím konstruktivní zpětné vazby.

Mentor je pro stážistu klíčovou osobou a musí být vybrán velmi obezřetně. Musí se soustředit na bezpečné celkové prostředí stáže a na vytvoření otevřeného pracovního vztahu se stážistou. Mentoři musí mít ve společnosti dostatek předchozích pracovních zkušeností, aby mohli fungovat jako mentoři. Jsou si vědomi důležitosti své role při rozvoji mentoringu a znají firemní politiku ve vztahu k ochraně zdraví a bezpečnosti, ochraně životního prostředí a recyklaci. Mentoři také musí mít interpersonální komunikační dovednosti, a to jak ústní, tak písemné.

PODÍVEJTE SE

Toto krátké video vysvětluje pravidla a předpisy týkající se stáží:

Mentortrain video 1.3  (duration: 2:41)

UDĚLEJTE

Při rozhodování o vhodnosti vaší společnosti pro stáž si zodpovězte tyto otázky:

  • Máte na stážisty lidské zdroje, kteří by se mohli stážistům věnovat?
  • Je o vaší společnost zájem? Je společnost ochotná přijmout stážisty?
  • Máte potřebné vybavení? Může se Vaše společnost přizpůsobit novým požadavkům?
  • Slučují se podmínky požadované pro mentoring s těmi, které již ve společnosti existují?
  • Identifikujte 3 oblasti, kde potřebujete nového pracovníka.
  • Napište 5 atributů, které by měl mít dobrý mentor, a 5 atributů, které by naopak mít neměl.

DALŠÍ ZDROJE

Více informací o organizační analýze ve vztahu ke školení lze nalézt v tomto videu na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=WaHxq0S-RMw